NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističke zajednice područja Novigradsko more

Na temelju članka 18. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 24. i članka 40. Statuta Turističke zajednice područja Novigradsko more („Glasnik Općine Novigrad“ broj 05/22, „Glasnik Općine Posedarje“ 09/22, te „Glasnik Općine Poličnik“ 07/22) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Novigradsko more o raspisivanju natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice područja Novigradsko more od 20. rujna 2022.godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja Novigradsko more dana 23. rujna 2022.g. raspisuje


NATJEČAJ


za izbor direktora/ice Turističke zajednice područja Novigradsko more


Broj izvršitelja – 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno čl. 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te odredbi čl. 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:


1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;

3. znanje jednog stranog jezika;

4. znanje rada na osobnom računalu.


Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica područja Novigradsko more.Prijava na natječaj mora sadržavati:


- ime i prezime kandidata, OIB, adresu, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte;

- naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj;

- specifikaciju priloga/dokaza priloženih uz prijavu;

- potpis kandidata.


Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:


životopis;

- preslika osobne iskaznice;

- dokaz o završenom najmanje stručnom studiju ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (preslika diplome);

- dokaz o najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili dokaz o najmanje jednoj godini radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (preslika elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava

- preslika Ugovora o radu, rješenja i slično iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju);

- dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju jednog stranog jezika);

- dokaz o znanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu);

- svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice područja Novigradsko more, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica područja Novigradsko more vlastoručno potpisan.


Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o izboru od kandidata se može zatražiti predočenje dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici.


Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu osobnih podataka u svrhu provedbe predmetnog natječaja a sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe EU 2016/679.


Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.


Napomena: u skladu s odredbama čl.23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.


Turističko vijeće TZP Novigradsko more zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje direktora/ice iz čl. 21., st. 3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.


Povjerenstvo koje imenuje Turističko vijeće će izvršiti administrativnu provjeru pristiglih prijava, provesti intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja te predložiti Turističkom vijeću kandidata/e za izbor.


Kandidati će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua putem elektroničke pošte. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.


Turističko vijeće donosi Odluku o izboru kandidata te imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice područja Novigradsko more na mandat od četiri(4) godine.


O rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o izboru direktora/ice Turističke zajednice područja Novigradsko more.


Turističko Vijeće Turističke zajednice područja Novigradsko more zadržava pravo poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.


Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.


Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje , Povjerenstvo za provedbu natječaja n/r Leonardo Rončević sa naznakom „Natječaj za direktora/ice Turističke zajednice područja Novigradsko more“ u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici www.tzo-posedarje.hr i www.visitnovigrad.hr


Obavijest o objavljenom natječaju objavit će se u Zadarskom listu.
Turističko vijeće


Turističke zajednice područja Novigradsko more